Modul popisy

Popisy jsou nezbytnou součástí každého stavebního výkresu, ale jejich význam výrazně narůstá v závěrečných etapách projektu - při tvorbě prováděcích výkresů.


Šrafování

Šrafování není stavebním popisem v pravém slova smyslu. Nástroje pro šrafování jsou však zařazeny do tohoto modulu, protože šrafování materiálů je podkladem pro legendu hmot, kterou RekonCAD automaticky generuje z obsahu výkresu.

RekonCAD obsahuje vzory, které odpovídají ustanovením ČSN. Měřítko vzoru je při šrafování automaticky nastaveno podle aktuálního měřítka výkresu.


Popisy místností

Popis místnosti neznamená pouhé označení místnosti ve výkresu. K popisu místnosti jsou přiřazeny všechny informace potřebné pro vytvoření legendy místností v různých stupních projektové dokumentace, tj. označení a popis místnosti, půdorysná plocha, skladba podlahy, povrchová úprava stěn, úprava podhledu apod. Plocha a obvod místnosti, jsou načítány přímo z výkresu a RekonCAD zajišťuje jedinečnost označení místnosti v rámci celého projektu. Údaje o místnosti lze kdykoli během tvorby projektové dokumentace doplňovat a upravovat.

Legendu místností generuje RekonCAD vždy pro místnosti v aktuálním výkresu. Uspořádání, rozsah a obsah legendy zadává uživatel. RekonCAD umožňuje legendu jednak přímo vložit do výkresu, jednak exportovat do textového souboru pro použití v jiných aplikacích, jako jsou např. MS Excel nebo MS Word.


Popisy

Každý výkres obsahuje nejrůznější odkazy a popisy zakončené šipkou, odrážkou apod. RekonCAD umožňuje opatřit výkres stavebními popisy v mnoha variantách. Přestože každý popis by v BricsCAD představoval nakreslení jen několika jednoduchých entit, je zařazení tohoto nástroje do RekonCAD významnou úsporou, zvláště v případě prováděcích výkresů, v nichž je podobných popisů velké množství.