Modul konstrukce
 
Modul Konstrukce je základním modulem aplikace RekonCAD. Obsahuje nástroje pro konstruování a kótování stavebních půdorysů. Samostatný modul Konstrukce může být dostatečným řešením pro práci během úvodních fází projektu nebo pro kreslení slepých výkresů projektanty profesí, kteří dostávají podklady často na papíře.


 
Svislé konstrukce

Svislými konstrukcemi se rozumí stěny, sloupy a komíny. Stěny se kreslí obvyklým způsobem - postupným zadáváním definičních bodů stěny podél vodící čáry, která vede buďto osou stěny nebo levým či pravým ostěním. Pro každý úsek stěny lze samostatně zadávat parametry stěny, tj. její tloušťku (odlišnou na počátku a konci úseku), typ ukončení apod. Zařazením stěny do příslušné vrstvy určujete, zda se jedná o stěnu obvodovou, nosnou, příčku apod. Stěnu lze výhodně ukončit napojením na jinou stěnu, která byla nakreslena dříve. Styky stěny můžete řešit také dodatečně, stěny lze vymazávat a případně je označovat jako demolici. RekonCAD umožňuje nakreslené stěny dodatečně opatřit tepelnou či vodotěsnou izolací nebo obkladem.

Průřezy sloupů a komínů lze vkládat jednotlivě nebo hromadně do modulové sítě. Tvar průřezu je možno vybírat z knihovny, nebo jej můžete zadat parametricky.


Otvory

Okna
, dveře, prostupy, výklenky a niky se zadávají stejným způsobem - výběrem příslušné stěny a zadáním polohy otvoru ve stěně. Umístění otvoru je vztaženo k významným bodům otvoru, kterými jsou osa otvoru či vnější nebo vnitřní roh ostění. Lze vytvářet i pole otvorů. Tvar ostění otvoru může být vytvořen automaticky nebo můžete navrhnout zcela obecné, rovné, jednou nebo dvakrát zalomené ostění zadáním všech potřebných parametrů.
Vložení otvoru do stěny je složitá operace, která zahrnuje přerušení stěny, vytvoření ostění a vložení výplně otvoru, např. dveřního křídla a prahu. Kreslení otvorů pomocí nástrojů RekonCAD znamená výrazné zvýšení produktivity.


Schodiště

Schodiště je velmi komplikovaný stavební prvek a jeho vkládání pomocí RekonCAD je rovněž velkým přínosem. RekonCAD totiž obsahuje i návrh rozměrů stupňů ve vztahu k zadané konstrukční výšce podlaží. Návrh schodiště probíhá v přehledném dialogovém okně, lze zadat i podpůrnou konstrukci schodiště (deska nebo schodnice) a polohu zábradlí. Změnu parametrů je možné ihned vizuálně kontrolovat v náhledech schodiště. Součástí nakresleného schodiště je i popis stupňů a znázornění roviny řezu.

RekonCAD umožňuje kreslit točitá schodiště a přímá schodiště v mnoha tvarových variantách. Schodiště lze do výkresu umísťovat samostatně, nebo do prostoru vymezeného stěnami.


Kótování

RekonCAD obsahuje poloautomatické kótování. Uživatel proloží kótovaným místem řídící přímku. Program vyhledá průsečíky přímky s konstrukčními prvky a po zadání polohy kótovací čáry je použije k vytvoření vlastní kóty. Na kótu je pak možné aplikovat další nástroje pro vytvoření součtové kóty, pro rozdělení kóty nebo spojení sousedních kót apod. Výhodou je, že RekonCAD přímo kontroluje použitý kótovací styl a uživatel nastavuje pouze parametry, které odpovídají způsobu kótování ve stavebních výkresech.

RekonCAD umožňuje také kótovat výšky podlah a umísťovat výškové kóty, které předepisuje ČSN, k nakresleným kótám oken a dveří.


Zařízení

RekonCAD je vybaven obsáhlými knihovnami bloků. Jedná se o téměř 200 symbolů sanitárního zařízení, nábytku, elektrických spotřebičů a stafážních prvků. Obsah vybrané knihovny zobrazuje RekonCAD přehledně v dialogovém okně, požadovaný symbol můžete vybrat klepnutím na jeho náhled, umístění bloku do výkresu je tedy mimořádně pohodlné.

RekonCAD obsahuje nástroje pro správu knihoven bloků, které uživateli umožňují existující knihovny doplňovat novými bloky nebo zakládat knihovny nové.


Další nástroje

Modul Konstrukce zahrnuje dále nástroj pro kreslení modulové sítě. Šikovnou pomůckou, zvláště při dokumentaci historických objektů je možnost kreslení sklopených řezů kleneb.