Přehled nástrojů bonusRC
BonusRC je nadstavba grafického systému BricsCAD, která umožňuje efektivnější využívání možností základního systému a hlavně usnadňuje a zpříjemňuje netvůrčí části práce uživatele jako je kótování, popisy, práce s bloky a texty atd. Používání nástrojů a příkazů je koncipováno shodně s programem BricsCAD a pro uživatele, který si osvojil základy práce s BricsCADem, nebude problém snadno a rychle proniknout do používání nadstavby.

Nadstavbu bonusRC pro vás připravili programátoři firmy RekonCAD s.r.o., kteří jsou rovněž autory stavební nadstavby RekonCAD 4.5bi. BonusRC je podmnožinou nadstavby RekonCAD, obsahuje ty nástroje RekonCADu, které jsou vhodné pro všeobecné použití. BonusRC tedy není nadstavbou jen pro stavaře, ale pro každého uživatele bez ohledu na jeho profesní zaměření. Podstatným přínosem nadstavby je použití měřítka výkresu pro snazší zadávání „popisných informací“ jejichž velikost je vázána na měřítko vykreslení.

Panel nástrojů bPopisy


Ikona Název nástroje Stručný popis nástroje
Kótování Nástroj Kótování umožňuje do výkresu jednoduchým způsobem vkládat řady kót. Kótování bonusRC je poloautomatické, řada kót je generována v zadaném směru z nalezených nebo určených průsečíků, kterými jsou dány počátky vynášecích čar.
Součtová kóta Nástroj umožňuje nakreslit součtovou kótu. Podkladem pro generování součtové kóty je výběr dvou kót ve výkrese. Vybrané kóty na sebe nemusí navazovat. Součtová kóta bude kótovat vzdálenější počátky vynášecích čar vybraných kót.
Spojit kóty Nástroj umožňuje nahradit dvě určené kóty kótou jedinou. Nová kóta bude kótovat vzdálenější počátky vynášecích čar vybraných kót. Obě vybrané kóty na sebe nemusí nutně navazovat.
Rozdělit kóty Nástroj umožňuje rozdělit vybranou kótu na dvě nebo více kratších kót.
Popisy Nástroj umožňuje popisovat výkresy pomocí odkazů různého typu a parametrů: kružnice s odkazem (je vhodná např. pro označování detailů), odkaz ke hraně, odkaz do plochy, odkaz ke znázornění řezu.
Rychlý popis Nástroj umožňuje do výkresu rychle vložit odkaz s popisem. Rychlý odkaz je do výkresu vložen jako blok s atributem, přičemž atribut má hodnotu zadaného textu.
Editovat text Nástroj umožňuje komfortní a rychlou úpravu řádky textu v dialogovém okně.
Přepsat text Nástroj Přepsat text umožňuje přepsání textu v entitách typu text, kóta a atribut.


Panel nástrojů bBloky


Ikona Název nástroje Stručný popis nástroje
Správce bloků Správce bloků umožňuje snadné uspořádání bloků do oblastí a skupin a definici názvů vrstvy, do kterých budou bloky vkládány.
Vložit blok z knihovny Nástroj umožňuje vkládat bloky z knihoven bloků definovaných ve správci bloků s možností pro každý blok definovat vlastní sadu rozměrových typů.
Změnit měřítka bloků Nástroj umožňuje rychlé hromadné zvětšení nebo zmenšení všech výskytů určeného bloku.
Práce s bloky Nástroj umožňuje zejména měnit hromadně rozměry bloků nezávisle ve směrech souřadných os a nahrazovat vybrané bloky jinými bloky načtenými z disku nebo z aktuálního výkresu.


Panel nástrojů bPomůcky


Ikona Název nástroje Stručný popis nástroje
Správce vrstev Nástroj umožňuje provádět přehlednou správu jednotlivých vrstev nebo vrstev sdružených do pojmenovaných skupin vrstev.
Rozdělit entity do vrstev Nástroj nalezne ve výkrese všechny entity, jejichž barva se liší od barvy vrstvy, do které jsou vloženy, založí nové vrstvy podle vámi zvoleného schématu a nalezené entity do nich přesune.
Rozložit plus Nástroj umožňuje rozložit komplexní entitu typu blok nebo kóta na jednotlivé primitivní entity přímo do vrstvy komplexní entity.
Změna pořadí entit Nástroj umožňuje jednoduchým způsobem měnit pořadí entit ve výkresu a tím ovlivnit postup jejich zobrazování ve výkresových oknech a jejich pořadí při tisku.
Změnit velikost Nástroj umožňuje hromadnou změnu velikosti kót, textů, atributů a textů v blocích buďto poměrem nebo absolutně zadáním nového měřítka tisku výkresu.
Formát výkresu Nástroj umožňuje kolem nakreslených entit do výkresu umístit rámeček se značkami na hranicích jednotlivých formátů A4 a do pravého dolního rohu rámečku vložit vybrané razítko (rozpisku).
Razítko Nástroj umožňuje do výkresu vkládat vyplněná nebo prázdná razítka (rozpisky).
Definovat razítka Nástroj umožňuje do bonusRC importovat razítka (rozpisky).
Nastavení bonusRC Nástroj umožňuje nastavit chování bonusRC a zejména zadat měřítko výkresu, podle kterého pak pracují ostatní nástroje.


Panel nástrojů bSystémy souřadnic


Ikona Název nástroje Stručný popis nástroje
Nastavení GSS Nástroj bez dalších dotazů provede nastavení globálního systému souřadnic GSS.
Nastavení předchozího USS Nástroj bez dalších dotazů provede nastavení předchozího systému souřadnic.
Změna počátku USS Nástroj provede posun počátku USS.
Definice USS podle entity Nástroj provede nastavení USS podle směru entity.
Definice USS podle pohledu Nástroj bez dalších dotazů provede nastavení USS podle aktuálního pohledu.
Definice USS třemi body Nástroj provede nastavení USS pomocí třech bodů.
Spuštění příkazu USS Nástrojem spustíte příkaz USS.


Panel nástrojů bFiltry


Ikona Název nástroje Stručný popis nástroje
Filtr souřadnice X Nástroj spustí filtrování souřadnice X. Ze dvou zadaných bodů budou použity souřadnice X1,Y2,Z2.
Filtr souřadnice Y Nástroj spustí filtrování souřadnice Y. Ze dvou zadaných bodů budou použity souřadnice X2,Y1,Z2.
Filtr souřadnice Z Nástroj spustí filtrování souřadnice Z. Ze dvou zadaných bodů budou použity souřadnice X2,Y2,Z1.
Filtr souřadnice XY Nástroj spustí filtrování souřadnic X a Y. Ze dvou zadaných bodů budou použity souřadnice X1,Y1,Z2.
Filtr souřadnice XZ Nástroj spustí filtrování souřadnic X a Z. Ze dvou zadaných bodů budou použity souřadnice X1,Y2,Z1.
Filtr souřadnice YZ Nástroj spustí filtrování souřadnic Y a Z. Ze dvou zadaných bodů budou použity X2,Y1,Z1.


Panel nástrojů bPohledy


Ikona Název nástroje Stručný popis nástroje
Izometrický pohled zezadu zleva Nástroj nastaví izometrický pohled zezadu zleva
Pohled zezadu Nástroj nastaví pohled zezadu
Izometrický pohled zezadu zprava Nástroj nastaví izometrický pohled zezadu zprava
Pohled zleva Nástroj nastaví pohled zleva
Pohledu shora dolů Nástroj nastaví pohledu shora dolů
Pohled zprava Nástroj nastaví pohled zprava
Izometrický pohled zepředu zleva Nástroj nastaví izometrický pohled zepředu zleva
Pohled zepředu Nástroj nastaví pohled zepředu
Izometrický pohled zepředu zprava Nástroj nastaví izometrický pohled zepředu zprava